meesterthomas


NL

provincies
De provincies van Nederland

NL provincie

8 Friesland
A. Dokkum B. Leeuwarden C. Franeker D. Harlingen E. Van Harinxmakanaal F. Waddenzee G. Bolsward H. Sneek I. Joure J. Heerenveen K. Wolvega L. Drachten M. Lemmer N. Stavoren O. IJsselmeer P. Afsluitdijk Q. Prinses Margrietkanaal R. Vlieland S. Terschelling T. Ameland U. Schiermonnikoog